Музика

Тестові запитання з муз. викладання

1. Основні категорії поведінки:

1. Освіта, навчання, виховання.

2. Освіта, виховання, самоосвіта,

3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.

4. Урок, дидактика, навчання, освіта.

2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному темпераменту:

Сильний, врівноважений, рухливий;

2. Сильний, врівноважений, інертний;

3. Сильний, неврівноважений, рухливий;

3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нот­ної грамоти. З чого ви почнете перші уроки:

1. Опитування;

2. Із вияснення причин такого стану;

3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;

4. Зацікавите учнів даним видом роботи.

4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:

1. Виховувати любов до музики;

2. Розвивати в дітей музичні здібності;

3. Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;

5. Основні поняття дидактики:

1. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

2. Освіта, навчання, самоосвіта;

3. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

4. Організаційні форми навчання.

6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:

Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення, легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з одного способу дій на інший.

Широта розуму; Глибина; Критичність; Гнучкість.

7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:

1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення

Явки;

2. Намагаєтесь через органи учнівського самоврядування

Вплинути на них;

3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи;

4. Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.

8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:

1. Дитячий репертуар;

2. Завдання музичного виховання;

3. Вікові особливості музичного розвитку дітей;

4. Музичні здібності дітей.

9. Основні поняття дидактики:

5. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

6. Освіта, навчання, самоосвіта;

7. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

8. Організаційні форми навчання.

10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

- Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:

Меланхолік; Сангвінік; Холерик; Флегматик.

11. Елементи структури уроку:

1. Склад, зв’язок, макроструктура;

2. Макроструктура, мікроструктура;

3. Склад, зв’язок, послідовність;

4. Склад, зв’язок, цілісність, завершеність.

12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:

- Довге, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою особистості:

Настрій; Стрес; Афект; Пристрасть.

13. Український композитор М. Березовський вихованець:

1. Києво-Могилянської Академії;

2. Глухівської співацької школи;

3. Петербурзької придверної капели;

4. Київського вищого музичного інституту.

14. Який вид мистецтва має часовий характер:

1. Живопис;

2. Скульптура;

3. Музика;

4. Архітектура.

15. Види підготовки вчителя до уроку:

1. Підготовча, безпосередня;

2. Попередня, безпосередня;

3. Попередня, безпосередня, заключна;

4. Безпосередня.

16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:

Аналіз; Порівняння; Узагальнення; Конкретизація.

17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:

1. 6-7 років;

2. 8-1О років;

3. 11-12 років;

4. 14-15 років.

18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:

1. Музичні здібності;

2. Сенсорні здібності;

3. Сприйняття музики;

4. Задатки.

19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:

1. Освітня, виховна, розвиваюча;

2. Діагностична, контролююча, навчальна;

3. Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична;

4. Навчальна, виховна, контролююча, освітня.

20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:

1. Мотиваційна, особистісна, психологічна;

2. Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна;

3. Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна;

4. Психологічна, особистісна.

21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:

1. Усна, письмова, графічна;

2. Попередня, поточна, тематична, підсумкова;

3. Індивідуальна, тематична, фронтальна;

4. Поточна, підсумкова, індивідуальна;

22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:

- Складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:

1. Навички:

2. Інстинкти;

3. Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;

4. Уміння.

23. Хто основоположник української класичної музики:

1. Л. Ревуцький;

2. В. Барвінський;

3. М. Лисенко;

4. М. Леонтович.

24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:

1. Прийом повторного програвання;

2. Метод музичних колекцій;

3. Наочні методи;

4. Прийом постановки завдання.

25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:

1. Проблемний, частково-пошуковий;

2. Дослідницький, бінарний;

3. Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи;

4. Словесні, наочні, практичні.

26. Психіка дитини розвивається:

В процесі гри; В різних видах діяльності; Незалежно від діяльності; В процесі спілкування.

27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:

1. Слухання музики;

2. Хоровий спів;

3. Гру на дитячих музичних інструментах;

4. Розвиток вокальних даних.

28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:

1. Тематичні концерти;

2. Слухання казок, ілюстрованих музикою;

3. Відвідування дитячих опер;

4. Слухання музики на музичному занятті.

29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:

1. Й. Г. Песталоцці;

2. Д. Дідро;

3. Я. А. Коменський;

4. А. Дістервег.

30. Психіка – це:

Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ; Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишній світ; Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ; Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.

31. Що таке навчальний підручник:

1. Основна настільна книга;

2. Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми;

3. Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики;

4. Книга, що містить додаткові відомості.

32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:

Інстинкти; Навички; Інтелектуальна поведінка; Інстинкти, навички.

33. Основне завдання уроків музики:

1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;

2. Розуміння класичної музики;

3. Розвиток слуху і голосу;

4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,

національно-свідомого громадянина.

34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати основою:

1. Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;

2. Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон;

3. Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом;

4. Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.

35. Форми виховної роботи:

1. Бесіда, лекція, розповідь;

2. Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори;

3. Виставка творчих робіт, пояснення;

4. Урок, гурток, вправа.

36. Знайдіть правильне визначення уваги:

Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об’єктах; Увага – це вибіркове сприймання об’єктів; Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.

37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, харак­терні для:

1. Романтизму;

2. Одноголосся;

3. Поліфонії;

4. Віденського класицизму.

38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:

1. Вправи з Музичного букваря Н. Ветлучіної;

2. Промовляння лічилок;

3. Спів поспівок;

4. Промовлення слів пісні пошепки.

39. Види батьківських зборів:

1. Тематичні, індивідуальні;

2. Загальношкільні, класні, тематичні;

3. Класні, тематичні;

4. Класні.

40. Свідоме перенесення уваги з об’єкта на об’єкт називають:

Коливанням; Відволіканням; Переключенням; Розподіл.

41. Освіта – це:

1. Система навчально - виховних закладів;

2. Спільна діяльність вчителя і учнів;

3. Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.

4. Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на цій основі світогляду, поведінки.

42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей – це:

Вибірковість сприймання; Аперцепція; Цілісність сприймання; Константність.

43. Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:

1. І-ІУ класах;

2. У-У І класах;

3. УІІ-УІІІ класах;

4. На протязі всього курсу навчання.

44. Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6 років під час співу:

1. Ключичне;

2. Грудне;

3. Нижньо-реберне або діафрагмальне;

4. Змішане грудне-діафрагмальне.

45. Виховання – це:

1. Процес оволодіння знаннями, якостями;

2. Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис, якостей, форм поведінки;

3. Процес формування соціальних, моральних, естетичних відношень;

4. Процес оволодіння способами поведінки.

46. Поняття – це форма мислення, що являє собою:

Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями; Відображення істотних властивостей одного об’єкта чи цілого класу об’єктів; Відображення об’єктивної дійсності в мовній формі; Відображення несуттєвих властивостей предмета.

47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях, музичних школах доцільно:

1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ;

2. Зобовязати працювати на рівні з усіма учнями класу за

загальною програмою;

3. Використовувати їх знання у процесі роботи із цілим

Класом, даючи окремі завдання.

4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись

виконанням домашніх завдань а інших предметів.

48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:

1. Музично-ритмічні вправи;

2. Музичні ігри;

3. Музично-дидактичні ігри;

4. Танці.

49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в епоху:

1. Первіснообщинного ладу;

2. Рабовласницького ладу;

3. Феодального ладу;

4. Капіталістичного ладу.

50. У якому рядку названі тільки почуття:

Гнів, страх, радість, почуття власної гідності; Любов, незадоволення, спрага, туга; Совість, ненависть, біль, презирство; Колективізм, патріотизм, дружба, любов.

51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:

1. Річний план роботи школи;

2. Розклад уроків;

3. План виховної роботи класного керівника;

4. Навчальна програма.

52. У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:

Любов до знань, сум, огида; Допитливість, радість пізнання, сумнів, впевненість; Здивування, почуття гумору, совість; Інтерес, почуття гумору, тривога.

53. Нетривка увага характерна для:

1. Всіх учнів;

2. Учнів молодших класів;

3. Для середнього шкільного віку;

4. Для старших учнів.

54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних інструментах:

1. Молодша група;

2. Середня група;

3. Старша група;

4. Підготовча група.

55. Що таке дидактика:

1. Теорія освіти і самоосвіти;

2. Наука про виховання та навчання;

3. Теорія і практика освіти і навчання;

4. Закономірності навчання, його сутність.

56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:

1. Дидактична гра;

2. Навчальна діяльність;

3. Соціально-корисна діяльність;

4. Спілкування з ровесниками.

57. В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:

1. Місячна соната;

2. Увертюра Егмент;

3. Симфонія № 5;

4. Симфонія № 9.

58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для розвитку звуковисотного слуху:

1. Бубен;

2. Трикутник;

3. Металофон;

4. Маракас.

59. Виберіть, в якому рядку вказано методи формування суспільної свідомості:

1. Приклад, вимога, самозвіт, самоаналіз, покарання;

2. Гра, доручення, вимога, роз’яснення, бесіда;

3. Вправляння, привчання, гра, позитивний приклад;

4. Бесіда, роз’яснення, позитивний приклад, диспут, методи переконання.

60. Яку мислительну операцію виконують учні, коли на основі спостереження повних фактів виводять правила:

Синтез; Порівняння; Узагальнення; Аналіз.

61. Який вид освіти є обов’язковим в Україні:

1. Початкова школа І ступеня;

2. Неповна освіта школа ІІ ступеня;

3. Середня загальна освіта школа І-ІІІ ступенів;

4. Вища освіта.

62. Вид мовлення, при якому говорить лише одна особа, а інші її сприймають, називається:

Монологічним мовленням; Внутрішнім мовленням; Діалогічним мовленням; Зовнішнім мовленням.

63. В чиїй програмі найбільш об’ємно розроблений інструментарій для дітей:

1. К. Орфа;

2. Д. Кабалевського;

3. В. Огородкова;

4. З. Кодая, Б. Бартока

64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:

1. І. Песталоцці;

2. Ф. Фребель;

3. М. Монтессорі;

4. В. Сухомлинський.

65. Етапи засвоєння знань:

1. Осмислення – запам’ятовування – сприймання – застосування на практиці;

2. Сприймання – осмислення – застосування на практиці;

3. Осмислення – сприймання – застосування на практиці – запам’ятовування;

4. Запам’ятовування, осмислення, сприймання.

66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:

Наполегливість, самостійність, впертість, негативізм; Цілеспрямованість, сміливість, вередливість, витримка; Організованість, ініціативність, егоїзм, нестриманість; Сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість.

67. Типи уроків за В. Онищуком:

1. Урок – екскурсія, кіноурок, урок узагальнення і систематизації знань;

2. Вступний, комбінований, урок – повторення;

3. Урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації, урок застосування умінь і навичок; урок контролю і корекції, різні види комбінованого уроку;

4. Урок повторення, урок застосування знань, підсумковий урок.

68. В якому з рядків перелічені види діяльності, що включають творчу уяву дітей:

Переказ казки дітьми; Складання казки; Продовження оповідання за поданим зачином; Складання оповідання за малюнками;

69. Який документ в основним документом обліку знань учня:

1. Щоденник;

2. Класний журнал;

3. Календарний план;

4. Поурочний план.

70. Хто являється основоположником методики музичного виховання в д/с:

1. М. Рушер;

2. В. Кукловська;

3. С. Шоломович;

4. Н. Ветчуліна.

71. В чому суть проблемного навчання:

1. Формування практичних умінь і навичок;

2. Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей, продуктивного мислення;

3. Використання теоретичних знань в практичній діяльності.

72. Мрія – це:

Створення в уяві історичної особи; Створення в уяві бажаного майбутнього; Образи дійсності; Фантастичні образи.

73. Який робочий діапазон учнів 5-6 класів:

1. До1 – до2

2. Соль –мі2

3. Сі бемоль – мі2

4. Соль – соль2

74. З чого починається робота над святковим ранком:

1. З вибору святкового репертуару;

2. З вибору віршів;

3. З вибору танців;

4. Із складання сценарію.

75. В якому документі визначені мета та завдання освіти в Україні на сучасному етапі розвитку держави:

1. Конституція України;

2. Закон України Про освіту;

3. Статут середньої загальноосвітньої школи;

4. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.

76. Назвіть вид уяви, що має цілеспрямований характер, але не включає вольових зусиль:

Мимовільна; Довільна; Післядовільна; Зовнішня увага.

77. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, викладачі, аспіранти.

2. Вихователі, вчителі, практичні психологи, учні, методисти.

3. Батьки, діти, вихователі, директор школи;

4. Представники підприємств, батьківська громадськість, учні, бібліотекар, батьки.

78. За допомогою якого методу вивчаються взаємостосунки в колективі:

Експеримент; Самоспостереження; Тест; Соціометрія.

79. Який жанр вокальної музики носить імпровізаційний характер:

1. Кантата;

2. Романс;

3. Сучасна популярна пісня;

4. Коломийка.

80. Визначте найбільш ефективний вид діяльності дітей на музичному занятті:

1. Музично-ритмічні рухи;

2. Слухання музики;

3. Співи;

4. Гра на дитячих музичних інструментах.

81. Які з названих закладів, згідно з Законом України Про освіту належать до категорїї вищих:

1. Гімназії, училища, консерваторії;

5. Коледжі, інститути, професійні училища;

6. Ліцеї, університети, академії;

7. Коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети.

82. У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої уяви:

Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних об’єктів на основі попереднього досвіду; Творча уява – це створення образів об’єктів, які до цього не сприймалися; Творча уява – це створення образів об’єктів на основі їх словесного опису; Творча уява – створення образів бажаного майбутнього.

83. Які з названих творів написані у формі рондо:

1. Арія Фігаро В. Моцарта;

2. Танець Анітри із симф. сюїти Пер Гюнт Е. Гріга;

3.Елегія М. Лисенка

4. Лякрімоза В. Моцарта.

84. Визначте питання з музичного виховання, яке можна поставити на батьківських зборах:

1. Розвиток музикальності дітей;

2. Підготовка музичного керівника до музичного заняття;

3. Вплив музичного виховання на розвиток особистості дитини;

4. Творчість музичного керівника і вихователя в складанні сценарію святкового ранку.

85. В якому рядку вказано наочні методи навчання:

1. Бесіда, опитування, ілюстрування, дослід, робота з книгою;

2. Листування, використання ТЗН, міркування, спостереження;

3. Робота з книгою, демонстрування, пояснення, лабораторна робота;

4. Спостереження, ілюстрація, демонстрація, використання ТЗН.

86. В якій групі правильно вказано види здібностей:

Загальні і соціальні; Художні, музичні, акторські; Математичні, загальні, спеціальні; Акторські, педагогічні.

87. Про яке педагогічне поняття говорить вислів : де знання в дії:

1. Навички;

2. Уміння;

3. Мотиви;

4. Знання.

88. В якому рядку названо тільки афекти:

Бадьорість, сум, задоволення, гнів, радість; Симпатія, обурення, страх, розпач, такт; Гнів, розпач, захват, такт; Жах, лють, розпач.

89. Яка послідовність вивчення ритмічних тривалостей у ЗОШ:

1.

2.

3.

4.

90. Методи музичного виховання – це:

1. Процес оволодіння знаннями про музику;

2. Шляхи впливу музичного керівника на особистості дітей;

3. Взаємодія дорослого і дитини.

4. Взаємодія педагога і дитини, яка спрямована на загальний музично-естетичний розвиток дитини.

91. Які методи відносяться до групи наочних методів:

1. Графічні роботи, демонструваня, спостереження;

2. Демонстрування, спостереження, ілюстрування;

3. Графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

4. Вправи, спостереження, демонстрування.

92. Дітям якого темпераменту слід нагадувати приказку: Поспішиш - людей насмішиш:

Холеричного; Флегматичного; Меланхолічного; Сангвінічного.

93. Хто із українських співачок перша досягнула вершин світової слави:

1. Б.,Руденко;

2. С. Крушельницька;

3. О. Мірошніченко;

4. Т. Повалій.

94. Методи навчання – це:

1. Процес оволодіння елементарними музичними знаннями;

2. Оволодіння практичними навичками;

3. Дія педагога, спрямована на розвиток музичних здібностей;

4. Взаємини педагога і дітей, які дають змогу дитині засвоїти знання про музику, оволодіти навичками і вміннями, розвивати музичні здібності.

95. Система естетичного виховання – це:

1. Позакласна робота;

2. Уроки музики, образотворчого мистецтва, позашкільна робота, естетична побутова обстановка;

3. Позашкільна робота, факультативні заняття;

4. Естетика побуту, позашкільна робота.

96. Почуття – це:

Ставлення людини до навколишньої дійсності; Переживання людиною свого ставлення до об’єктивного світу; Переживання і усвідомлення виразних рухів; Переживання людиною свого ставлення до потреб.

97. Нестандартні форми організації навчання:

1. Урок, екскурсія, кіноурок, робота з підручником;

5. Урок-щастя, бліц-урок, урок рольової гри, урок-змагання;

6. Урок-аукціон, інтегрований урок, дискусія, комбінований урок.

98. Який вид мислення переважає у композитора:

Наочно-образне; Емоційно-образне; Словесно-логічне; Абстрактне.

99. Де відбувся перший фестиваль Червона Рута:

1. В Чернівцях;

2. В Запоріжжі;

3. В Харкові;

4. В Львові.

100. Від чого залежить вибір методів і прийомів:

1. Джерела інформації;

2. Типів та видів занять;

3. Видів музичної діяльності;

4. Типів та видів занять, віку дітей, джерела інформації, виду музичної діяльності, досвіду музичного керівника.